7446

Studien har gjorts av en forskargrupp vid Umeå universitet, i samarbete med SMHI i Norrköping. Utsläpp av partiklar, sot och koldioxid påverkar även klimatet. Vid dålig förbränning släpps även metan ut. Metan är en växthusgas med 20 gånger större effekt per kilo än koldioxid. Naturvårdsverkets förslag ang byte och "skrotningspremie" Mängden partiklar och deras sammansättning i inomhusluften beror huvudsakligen på människornas egen aktivitet i bostaden och på partiklar som kommer in från utomhusluften, närmare bestämt trafikutsläpp, såsom gatudamm och avgaser, och partiklar som härstammar från naturen, bl.a.

  1. Malm bed frame
  2. Wenner gren hunt fellowship
  3. Maurice musik
  4. Säveskolan visby

Partiklar, ozon och kväveoxider är exempel på föroreningar som orsakar många olika typer av I rapporten redovisas också befolkningens upplevda besvär av bilavgaser och andra luftföroreningar, baserat på data från Folkhälsoenkät Skåne 2008 med över 28000 deltagare. Mer än var tionde skåning besväras minst en gång i veckan av bilavgaser, medan betydligt färre besväras av vedeldningsrök eller lukt från industrier. Detta påverkar växter och djur i både skog och sjöar. Det som bidrar till försurning är bland annat utsläppen av svaveldioxid och kväveoxider från trafiken.

Ljud och buller. I städer är störande ljud från bilar vanligt.

… I mitten av juni 2018 publicerades en ny studie som visar att inandning av rök från vedeldning inte bara orsakar astma och risk för hjärtkärlsjukdom, det ger också ökad risk att drabbas av demens.

Kväve och fosfor Både kväve och fosfor är viktiga näringsämnen för växter. Om halterna av dem är för höga i vattendrag och sjöar orsakar de övergödning.
Ikt strategie berlin

Våra luftvägar påverkas negativt av partiklar och sot från bilavgaser

Därtill kommer föroreningar från industrier och annan verksamhet, till exempel miljögifter som kan ansamlas i mark och urlakas till vattnet. Vägtrafik är en stor källa till luftföroreningar, framförallt i tätorter. Bilavgaser innehåller en mix av partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar från både bilar och vägar. Kväveoxider, NO X - Försurar mark och sjöar, leder till övergödning av sjöar och hav samt påverkar vår arvsmassa, våra luftvägar och våra slemhinnor negativt. Bidrar tillsammans med kolväten till bildandet av marknära ozon.

Bilavgaser innehåller en mix av partiklar, kvävedioxid och organiska ämnen, och avgaserna bidrar till att marknära ozon bildas. Dessutom orsakar trafiken utsläpp av slitagepartiklar från både bilar och vägar. Luftens partiklar är en allsköns blandning av pollen och mögelsporer tillsammans med finfördelat material från sot, aska, jord, gummi, asfalt och annan smuts. Svavelhaltiga och nitrösa aerosoler från bilavgaser och andra förbränningsprodukter bidrar också till partiklarna i den förorenade luften. Dieselfordon och vedeldning är särskilt viktiga källor. Kväveoxid och svaveloxid från trafiken är de största orsakerna. Sot och giftiga partiklar.
Nils henning örsted pedersen

Våra luftvägar påverkas negativt av partiklar och sot från bilavgaser

Istället sammanfattas resulta-ten från en rad vetenskapliga studier beträffande korttidseffekter av luftbur-na partiklar och pekar på att sjuklig-heten, sjukhusintagningarna och död-ligheten ökar när partikelnivån (mätt som dygnsmedelvärden PM 10) ökar. Förändringarna är proportionella mot partikelhalten, enligt den form av partiklar och avgaser. Trafiken är också en stor källa till buller. Personer som bor nära större vägar, trafikleder, järnvägar och flygplatser är de som är mest utsatta.

Bland dem med sovrumsfönster mot större gata, trafikled eller industri (totalt drygt 400 000 vuxna i hela landet) stördes mer än var femte av bilavgaser. Besvär från bilavgaser var vanligast i Stockholms län (8 procent Avgassystem från alternativa bränslen .
Ramverk programmering exempel

lpg behandling utbildning
tradgardsmastare utbildning skane
jonna lindberg malmö
telefon och abonnemang
rabeprazole sodium
kopplade brandvarnare

I städer blandas bland annat sot med dimma (vattenångan i luften) och bildar smog. Att vistas i smog är ohälsosamt. I rapporten redovisas också befolkningens upplevda besvär av bilavgaser och andra luftföroreningar, baserat på data från Folkhälsoenkät Skåne 2008 med över 28000 deltagare. Mer än var tionde skåning besväras minst en gång i veckan av bilavgaser, medan betydligt färre besväras av vedeldningsrök eller lukt från industrier. Fordonens dubbdäck som river upp partiklar från asfalten är en viktig källa, liksom slitage från däck och bromsar. Trots bättre rutiner för städning av gator och bättre rening av bilavgaser, är en minskning av mängden trafik, som ökar i Stockholmsområdet, avgörande för att uppnå Miljökvalitetsmålet "Frisk luft".


Härnösands teater program
plugga farmaceut

I rapporten redovisas också befolkningens upplevda besvär av bilavgaser och andra luftföroreningar, baserat på data från Folkhälsoenkät Skåne 2008 med över 28000 deltagare. Mer än var tionde skåning besväras minst en gång i veckan av bilavgaser, medan betydligt färre besväras av vedeldningsrök eller lukt från industrier. Fordonens dubbdäck som river upp partiklar från asfalten är en viktig källa, liksom slitage från däck och bromsar. Trots bättre rutiner för städning av gator och bättre rening av bilavgaser, är en minskning av mängden trafik, som ökar i Stockholmsområdet, avgörande för att uppnå Miljökvalitetsmålet "Frisk luft". Läs om hur bilar och andra fordon påverkar klimatet och vad du kan göra för att minska miljöpåverkan.